Powrót do strony głównejPolska strefa odpowiedzialności SARMorska Służba Poszukiwania i RatownictwaMorskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne
Radiowy Ośrodek Odbiorczy „Witowo Radio”Współpraca krajowa w ramach akcji SARStatystyka działań prowadzonych przez Służbę SARWykorzystana bibliografia
     
 

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

         Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (MSPiR), zwana „Służbą SAR”, utworzona została w celu wykonywania zadań poszukiwania
i ratownictwa dla ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu i w strefie przybrzeżnej. Została powołana do życia 1 stycznia 2002 roku na mocy postanowień Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz.1156). Służba SAR jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej(1).
           
         Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działa na podstawie międzynarodowych konwencji:

  • Międzynarodowej Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu 1974 (SOLAS-74) (Dz. U. Z 1984 r. Nr 61, poz. 318 wraz
   z późniejszymi poprawkami, rezolucjami i protokółami);
  • Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim, sporządzonej w Hamburgu dnia 27 kwietnia 1979 r.
   (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 184);
  • Konwencji o morzu pełnym, sporządzonej w Genewie dnia 29 kwietnia 1958 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 33, poz. 187);
  • Konwencji o ujednoliceniu niektórych przepisów dotyczących niesienia pomocy ratownictwa morskiego, podpisanej w Brukseli dnia
   23 września 1910 r. (Dz. U. z 1938 r. Nr 101, poz.672).

         Najważniejsze krajowe akty prawne regulujące działalność Służby SAR, to:

  • Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz.1156);
  • Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki (Dz. U. z 1995 r. Nr 47, poz. 243);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia na morzu oraz uprawnień członków ochotniczych drużyn ratowniczych (Dz. U. z 2001r.  Nr 118,
   poz. 1253);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 1997 r. w sprawie organizacji i sposobów zwalczania zanieczyszczeń na morzu
   (Dz. U. z 1997 r. Nr 53, poz. 337);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie prowadzenia nasłuchu radiowego na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1252);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zasad i sposobu zapewnienia osłony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1252);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania
   i Ratownictwa
   (Dz. U. z 2001 r. Nr 157, poz.1845);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 165, poz.1376)

            W skład Służby SAR wchodzą morskie statki ratownicze, brzegowe stacje ratownicze, obsadzone zawodową kadrą ratowników oraz ochotniczymi drużynami ratowniczymi, a także wyspecjalizowane jednostki przeznaczone do niesienia pomocy ofiarom wypadków na morzu i zwalczania zanieczyszczeń. Dla zapewnienia prawidłowej koordynacji i kierowania akcjami poszukiwawczymi i ratowniczymi ustanowiono Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne w Gdyni (MRCK) i Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu.
           

--------------------
(1) Zob. Ustawa o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 200 r. nr 109, poz. 1156), Rozdział 5, Art. 41

 

Powrót do poczatku strony