Powrót do strony głównejPolska strefa odpowiedzialności SARMorska Służba Poszukiwania i RatownictwaMorskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne
Współpraca krajowa w ramach akcji SARStatystyka działań prowadzonych przez Służbę SARWykorzystana bibliografia
     
 

Radiowy Ośrodek Odbiorczy „Witowo Radio”

                Zgodnie z postanowieniami Konwencji SOLAS, wprowadzającej w życie Światowy Morski System Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa GMDSS, polska strefa odpowiedzialności SAR obejmuje obszary komunikacyjne A1 i A2. Za całodobowy nasłuch i prowadzenie korespondencji radiowej w niebezpieczeństwie i dla celów bezpieczeństwa w tych strefach odpowiedzialny jest Radiowy Ośrodek Odbiorczy w Jarosławcu „Witowo Radio”. Obszary A1 będące w zasięgu radiostacji ultrakrótkofalowych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR obsługiwane są przez dziewięć Ekspozytur stacji Witowo. Ich lokalizacja i obsługiwane przez nie międzynarodowe kanały radiotelefoniczne przedstawia tabela 3.2.

Lokalizacja Ekspozytury

Współrzędne geograficzne

Używane kanały VHF

Świnoujście

14°15’E 
53°55’N

16, 70, 25

Grzywacz

14°30’E
53°57’N

16, 70, 26

Kołowo

14°40’E
53°20’N

16, 70, 24

Kołobrzeg

15°33’E 
54°10’N

16, 70, 24

Barzowice

16°30’E 
54°28’N

16, 70, 25

Rowokół

17°12’E 
54°39’N

16, 70, 26

Rozewie

18°20’E 
54°49’N

16, 70, 24

Gdynia

18°32’E 
54°32’N

16, 70, 26

Krynica Morska

19°30’E 
54°24’N

16, 70, 25

Tab. 3.2. - Ekspozytury obszarów A1 stacji Witowo Radio
Źródło: http://www.emitel.pl

            Wydzielone stacje nadawczo-odbiorcze dla obszarów A1 obsługują foniczne kanały 16 (156,800 MHz), 24 (157,200 MHz), 25 (157,250 MHz)
i 26 (157,300 MHz), a ponadto prowadzą stały nasłuch kanału selektywnego wywołania DSC 70 (156,525 MHz). Wszystkie odebrane sygnały alarmowe
i wzywania pomocy są przekazywane bezpośrednio do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni.

            Radiokomunikacyjny obszar A2 pokrywający rejon Bałtyku Południowego obsługiwany jest także przez operatorów łączności pracujących
w systemie całodobowym w stacji Witowo Radio. W zakresie fal średnich do łączności w niebezpieczeństwie oraz dla celów bezpieczeństwa wykorzystywane są następujące częstotliwości:

  • 2182 kHz – dla emisji radiotelefonicznych;
  • 2174,5 kHz – dla emisji radioteleksowych;
  • 2187,5 kHz – do pracy w systemie selektywnego cyfrowego wywołania DSC.
            Oprócz usług związanych z prowadzeniem korespondencji alarmowej stacja Witowo Radio dostarcza jednostkom przebywającym w jej zasięgu radiowym ostrzeżenia nawigacyjne, komunikaty pogodowe i komunikaty lodowe. Poprzedzone są one zapowiedziami na międzynarodowych częstotliwościach radiowych w niebezpieczeństwie i dla celów bezpieczeństwa na morzu 2720 kHz i 156,800 MHz (kanał 16).  Komunikaty nadawane są w języku polskim i angielskim o wyznaczonych godzinach, lub bezpośrednio na prośbę statku(1).

 

Współpraca MRCK ze stacją brzegową Witowo Radio

                Stacja brzegowa zlokalizowana w Jarosławcu swoim zasięgiem radiowym pokrywa obszar polskiej strefy odpowiedzialności SAR (rys. 3.10.). Strefa A2 systemu GMDSS obsługiwana jest bezpośrednio z Centrum Nadzoru Stacji, a wszystkie sygnały, poprzez zdublowany terminal GMDSS podłączony do konsoli operatorskiej, są równocześnie odbierane w Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym w Gdyni. Do kodowania, dekodowania i przekazywania wywołań za pomocą urządzeń DSC zastosowano sieciowy system komputerowy oparty na rozproszonym przetwarzaniu danych(2).

                Na potrzeby systemu GMDSS stacja brzegowa Witowo Radio otrzymała niezbędne sygnały i identyfikatory systemu umożliwiające jej poprawną pracę. Przyznany stacji międzynarodowy sygnał wywoławczy, to „Sierra-Papa-Sierra” (SPS). Podczas pracy w systemie cyfrowego selektywnego wywołania DSC Witowo Radio używa numeru MMSI 002610210, natomiast podczas pracy emisjami radioteleksowymi stacja posługuje się rozpoznawczym sygnałem 2932(3).            

           


            Linia niebieska – polska strefa odpowiedzialności SAR;
Rys. nr 3.10. - Zasięg radiowy stacji Witowo Radio (strefa A2 systemu GMDSS)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czajkowski J., Korcz K.: GMDSS dla łączności bliskiego zasięgu, Skryba Sp. z o. o., Gdańsk 2006, str. 23

           

            Po odebraniu wywołań DSC w Centrum Nadzoru następuje równoczesne i automatyczne przesyłanie do MRCK zawartości odebranych wywołań wraz z identyfikatorami i nazwami Ekspozytur, które te wywołania odebrały. W przypadku odebrania wywołań w niebezpieczeństwie na częstotliwościach fonicznych  na kanale 16 VHF i częstotliwości 2182 kHz MF, ich treść wraz z identyfikatorami i nazwami Ekspozytur, które te wywołania odebrały, także zastaje przesłana do MRCK.

            Jeżeli wywołanie, dotyczące tego samego zdarzenia zostało odebrane przez więcej niż  jedną Ekspozyturę, to do MRCK przesyłana jest zawartość wywołania wraz ze wszystkimi identyfikatorami Ekspozytur, które te wywołania odebrały. Odebranie wywołania w niebezpieczeństwie jest sygnalizowane odpowiednim alarmem akustycznym i świetlnym oraz wyświetleniem listy Ekspozytur wraz z poziomem odebranego sygnału. Stacja z największym poziomem odebranego sygnału wyświetlana jest na ekranie operatora na początku listy Ekspozytur.

            Po uaktywnieniu sygnalizacji alarmowej do operatora stacji brzegowej należy przeanalizowanie odebranego wywołania, to znaczy numeru MMSI, pozycji geograficznej i rodzaju zagrożenia, oraz zaproponowanie MRCK sposobu dalszej łączności w niebezpieczeństwie. Następnie operator powinien przygotować i wysłać potwierdzenie odbioru wywołania w niebezpieczeństwie.

            W przypadku odbioru wywołania niekompletnego lub obsługiwanego przez inną niż polska stację brzegową, do obowiązku radiooperatorów należy wzmożenie nasłuchu odpowiednio na kanale 16 – dla strefy A1, lub częstotliwości 2182 kHz – dla strefy A2.

            Po odebraniu wywołania w niebezpieczeństwie, przekazaniu sygnału do MRCK i naniesieniu na mapę pozycji jednostki w niebezpieczeństwie operator stacji brzegowej po konsultacjach z inspektorem operacyjnym zestawia bezpośrednią łączność radiową w relacji MRCK-Witowo Radio-jednostka w niebezpieczeństwie(4).

            Przekazany do MRCK sygnał jest automatycznie rejestrowany i archiwizowany w wewnętrznej bazie danych Służby SAR. Proces rejestracji przebiega bez konieczności ingerencji operatora w stacji brzegowej i inspektora operacyjnego w Gdyni.

 

--------------------
(1) http://www.emitel.pl

(2) Zob. Emitel Sp. z o. o.: Instrukcja stanowiskowa operatorów polskiej strefy A1 i A2 systemu GMDSS ,Gdańsk 2007,  str. 4

(3) Tamże, str. 5

(4) Tamże, str. 11

 

Powrót do poczatku strony