Powrót do strony głównejPolska strefa odpowiedzialności SARMorska Służba Poszukiwania i RatownictwaMorskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne
Radiowy Ośrodek Odbiorczy „Witowo Radio”Współpraca krajowa w ramach akcji SARWykorzystana bibliografia
     
 

Statystyka działań prowadzonych przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa w latach 2002 - 2007

                Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa od momentu jej powołania koordynowała, przeprowadzała i brała bezpośredni udział w ponad
tysiącu akcji poszukiwania i ratowania życia, oraz zwalczania zanieczyszczeń morza w wyznaczonej dla niej strefie odpowiedzialności za poszukiwanie
i ratownictwo. Szczegółowe dane przedstawione zostały w tabeli 3.4.

                W opracowaniu danych statystycznych za rok 2002, stwierdzono, że w chwili obecnej, żadna służba ratownicza nie jest w stanie samodzielnie podołać wszystkim zagrożeniom cywilizacyjnym i dlatego powinna korzystać z wiedzy, doświadczenia i potencjału innych służb lub instytucji(1). MSPiR
oraz współpracujące z nią jednostki i instytucje przeprowadzają rokrocznie szereg ćwiczeń zgrywających i udoskonalających procedury akcji współdziałania. Dane o ilości ćwiczeń znajdują się w tabeli 3.3.

                Informacje na temat ćwiczeń jednostek MSPiR oraz jednostek i instytucji współdziałających zbierane są w bazie danych Służby SAR
i prezentowane w corocznych zestawieniach na oficjalnej stronie internetowej.

 

2002

2003

2004

2005

2006

2002-2006

Ćwiczenia statków ratowniczych MSPiR

254

215

217

286

171

1143

Ćwiczenia Brzegowe Stacje Ratownicze MSPiR

68

47

78

109

75

377

Ćwiczenia współdziałania MSPiR z wykorzystaniem śmigłowców MW

35

43

26

22

25

151

Ćwiczenia współdziałania MSPiR z innymi służbami - krajowe

3

3

9

15

5

35

Ćwiczenia współdziałania MSPiR międzynarodowe

0

2

3

4

4

13

Tab. 3.3. - Ćwiczenia MSPiR w latach 2002-2006
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.sar.gov.pl 

 

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2002-2007

1

Akcje ratownicze

157

140

128

123

139

156

843

2

Inne akcje Służby SAR

26

16

69

62

61

44

278

3

Ludzie uratowani

82

93

147

128

134

143

727

4

Akcje śmigłowców

26

21

26

22

25

19

139

5

Fałszywe alarmy z użyciem sił MSPiR

23

16

16

15

14

27

111

6

Fałszywe alarmy GMDSS

40

32

6

4

2

8

92


Tab. 3.4. - Statystyka działań prowadzonych przez Służbę SAR w latach 2002 – 2007
Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.sar.gov.pl

 

                Współpraca z Marynarką Wojenną dotyczy w większości przypadków akcji ewakuacyjnych i poszukiwawczych wykonywanych przez śmigłowce ratownicze. W akcjach tych konieczne jest jak najszybsze dotarcie do poszkodowanych, w celu ich odnalezienia i udzielenia im skutecznej pomocy. Poszkodowani zazwyczaj znajdują się w sytuacji nagłego zagrożenia życia, spowodowanej chorobą, urazem lub przebywaniem w zimnej wodzie.

                Śmigłowce ratownicze Marynarki Wojennej od stycznia 2002 roku do grudnia 2007 brały udział w 139 akcjach inicjowanych ze strony Służby SAR. Najwięcej, po 26 razy śmigłowce wylatywały do akcji ratowniczych w 2002 i 2004 roku (tab. 3.4, pkt 4).

                Na prośbę MRCK Policja prowadzi liczne postępowania wyjaśniające. Dostarczone następnie informacje pozwalają na szybką weryfikację posiadanych danych i podjęcie stosownych działań operacyjnych. Szczególne natężenie tej współpracy następuje w miesiącach wakacyjnych, tj. lipiec
i sierpień. Ma to bezpośredni związek z ruchem turystycznym i licznymi wypadkami plażowymi (zaginięcia osób, utonięcia w efekcie poszukiwania
i wydobycie zwłok ludzkich). Policja wykorzystywana jest również do weryfikacji intencji i miejsca użycia pirotechnicznych sygnałów wzywania pomocy
(w szczególności czerwone rakiety). Stwierdzone przypadki nadużywania sygnałów wzywania pomocy, do czasu definitywnego wyjaśnienia angażują siły MSPiR, jak również służb współdziałających. Ilość fałszywych alarmów wszczynanych przez nieodpowiedzialnych sprawców bądź zaniepokojonych turystów (często osoby poszukujące bliskich wzywają na ratunek poszczególne służby, gdy w tym czasie osoba poszukiwana, bezpieczna, przebywa
w innym miejscu), to kilkanaście przypadków w skali roku. W analizowanym okresie (2002-2007) liczba fałszywych alarmów angażujących siły MSPiR wyniosła 111 (tab. 3.4, pkt 5).                        

                Oprócz akcji wszczynanych z powodu fałszywych alarmów inicjowanych za pomocą środków pirotechnicznych lub na sygnał współpracujących służb Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa notuje także akcje przeprowadzane po odebraniu sygnału alarmowego odebranego za pomocą systemu GMDSS. W pierwszym roku funkcjonowania Służby SAR zanotowano 40 fałszywych sygnałów alarmowych transmitowanych przez podsystemy GMDSS. Były to sygnały emitowane przez automatyczne radiopławy awaryjne EPIRB oraz sygnały wysłane przez przystawki selektywnego cyfrowego wywołania DSC. Po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających okazało się, że wszystkie sygnały DSC wysyłane zostały przez jednostki znajdujące się w portach,
a za wszczęcie fałszywego alarmu odpowiedzialny jest zazwyczaj zbyt słabo przeszkolony personel obsługujący urządzenia radiowe.

                Odrębną grupę stanowią sygnały wysyłane przez automatyczne radiopławy satelitarne systemu COSPAS-SARSAT. Emitowany sygnał alarmowy odbierany jest przez satelitę systemu i przekazywany do jednej z Lokalnych Stacji Odbiorczych (LUT) znajdujących się w rejonie Morza Bałtyckiego.
Po rozkodowaniu pozycji geograficznej obiektu znajdującego się niebezpieczeństwie stacja LUT przesyła sygnał do odpowiedniego MRCK. W przypadku sygnałów alarmowych emitowanych przez radiopławy COSPAS-SARSAT wszystkie sygnały odebrane w polskiej strefie odpowiedzialności SAR w latach 2002 – 2007 uznano za fałszywe alarmy.                        

Fałszywe alarmy GMDSS
                        Rys. nr 3.12. - Wpływ fałszywych alarmów GMDSS na ilość akcji ratowniczych przeprowadzanych przez MSPiR
                        Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.sar.gov.pl

                Obecnie działania przeprowadzane przez Służbę SAR, to w 70 procentach akcje niekonwencyjne, oraz wybitnie sezonowe, związane z ruchem turystycznym na plażach (zaginięcia osób, utonięcia, dryf w morze różnych obiektów jak: materace, pontony, dmuchane zabawki itd.). Przedstawione na rysunku 3.13. dane dotyczące ilości akcji przeprowadzanych z miejsc bazowania jednostek ratowniczych potwierdzają te zależności. Najwięcej akcji ratowniczych przeprowadzono z miejscowości chętnie odwiedzanych przez turystów w miesiącach letnich.                        

Akcje MSPiR
                        Rys. nr 3.13. - Akcje poszukiwania i ratownictwa przeprowadzane z miejsc bazowania jednostek MSPiR w latach 2002 – 2007
                        Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.sar.gov.pl

                Na mocy postanowień Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa utworzona została w celu wykonywania zadań poszukiwania i ratownictwa dla ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu i w strefie przybrzeżnej.
Od momentu powołania jej do życia do końca 2007 roku Służba SAR brała udział w 1121 akcji ratowniczych, z czego 843, to akcje ratowania życia ludzkiego. Współpracując z jednostkami Marynarki Wojennej, Straży Granicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowie Ratunkowego, Straży Pożarnej
i jednostkami Służby Zdrowia Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w przeciągu sześciu lat przyczyniła się do uratowania 727 istnień ludzkich, udowadniając tym samym sens jej powołania i istnienia. 

 

--------------------
(1) Zob. Trojanowski A.: Dane statystyczne i opracowanie Wydziału Poszukiwania i Ratownictwa Morskiego, Gdynia 2002

 

Powrót do poczatku strony