Powrót do strony głównejPolska strefa odpowiedzialności SARMorska Służba Poszukiwania i RatownictwaMorskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne
Radiowy Ośrodek Odbiorczy „Witowo Radio”Statystyka działań prowadzonych przez Służbę SARWykorzystana bibliografia
     
 

Współdziałanie poszczególnych służb w ramach akcji SAR

            Podstawą współdziałania krajowego podczas prowadzenia akcji SAR jest artykuł 43. Ustawy o bezpieczeństwie morskim, w którym zapisano,
że przy wykonywaniu zadań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu z Służbą SAR współpracują jednostki organizacyjne Marynarki Wojennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Policji, opieki zdrowotnej oraz inne jednostki będące w stanie udzielić pomocy(1). Koszty prowadzenia tych akcji pokrywane są z budżetu państwa.

            Po otrzymaniu sygnału w niebezpieczeństwie lub sygnału wzywania pomocy z jakiegokolwiek źródła (środki łączności radiowej i satelitarnej, telefonia komórkowa lub środki pirotechniczne) Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne musi określić rodzaj żądanej pomocy podając jednocześnie, w miarę możliwości, pełną informację określającą rodzaj wypadku morskiego lub zagrożenia, akwen działań, środki skierowane do akcji, ich rozmieszczenie i dotychczasowy wynik działań. Następnie inspektor operacyjny dokonuje wyboru współdziałającej jednostki organizacyjnej, która jest w stanie udzielić żądanej pomocy. Osobami upoważnionymi do bezpośredniego zwracania są o uruchomienie sił i środków do współdziałania w akcjach SAR są:

 • Ze strony Marynarki Wojennej – Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa. Marynarka Wojenna RP współdziała z Morską Służbą Poszukiwania
  i Ratownictwa w zakresie prowadzenia obserwacji optycznej i technicznej(2), kierowania okrętów lub statków powietrznych(3) do poszukiwań lub działań ratowniczych, pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących prowadzenia akcji ratowniczych za pomocą środków łączności Marynarki Wojennej, oraz innych działań, przy pomocy dostępnych środków, jakie okażą się konieczne w danej akcji ratowniczej;
 • Ze strony Morskiego Oddziału Straży Granicznej – Oficer Dyżurny Operacyjny Morskiego Oddziału Straży Granicznej lub Pomorskiego Dywizjonu Straży Granicznej. Morski Odział Straży Granicznej współdziała z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie prowadzenia obserwacji optycznej i technicznej, kierowania okrętów lub statków powietrznych do poszukiwań lub działań ratowniczych, przekazywania informacji dotyczących zagrożenia życia na morzu i informacji dotyczących prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych, oraz innych działań, przy pomocy dostępnych środków, jakie okażą się konieczne w danej akcji poszukiwawczej i ratowniczej;
 • Ze strony Państwowej Straży Pożarnej - Oficer Dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej. Państwowa Straż Pożarna współdziała z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie poszukiwania, ratowania i ewakuacji ludzi znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu, innych działaniach ratowniczych, które wymagają użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się na jej wyposażeniu, pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących prowadzenia akcji ratowniczych za pomocą środków łączności Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej, oraz zabezpieczenia lądowisk dla śmigłowców biorących udział w akcjach SAR;
 • Ze strony Policji – służby dyżurne Komend Wojewódzkich Policji. Policja współdziała z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie przekazywania informacji o zaistniałym lub potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi na morzu, poszukiwania i ratowania ludzi znajdujących się
  w niebezpieczeństwie na morzu, innych działaniach związanych prowadzoną akcją SAR, w tym działania mające na celu weryfikację informacji
  i informatorów, poszukiwanie właścicieli jednostek, rodzin poszkodowanych lub zaginionych w celu uzyskania dodatkowych informacji mogących pomóc w poszukiwaniach, zabezpieczeniu lądowisk dla śmigłowców, oraz pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących akcji SAR z pomocą środków łączności Policji;
 • Ze strony Przedsiębiorstwa Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „PETROBALTIC” – dyspozytor „PETROBALTIC”. Przedsiębiorstwo współdziała z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie kierowania statków do poszukiwań i działań ratowniczych, pomocy w przekazywaniu informacji dotyczących prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych za pomocą środków łączności Przedsiębiorstwa „PETROBALTIC”, w szczególności za pomocą środków łączności zainstalowanych na platformach wydobywczych, oraz innych działań przy pomocy dostępnych środków, jakie okażą się konieczne w danej akcji ratowniczej;
 • Ze strony Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – dyżurny inspektor operacyjny Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego(4).

            Zgodnie z postanowieniami Ustawy o bezpieczeństwie morskim Służba SAR współpracuje z jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia. Do zadań tych jednostek należy udzielenie konsultacji dotyczących postępowania w przypadku otrzymania przez MRCC żądania udzielenia pomocy medycznej, oraz udzielenie kwalifikowanej pomocy medycznej ofiarom wypadków na morzu ewakuowanym na ląd(5).

            W przypadku działań ratowniczych na morzu siły Służby SAR często działają w niesprzyjających warunkach pogodowych. Często powodzenie akcji, szczególne akcji poszukiwawczych lub zwalczania zanieczyszczenia powierzchni morza, zależne jest od aktualnej prognozy pogodowej. Służba SAR dysponuje możliwością otrzymywania aktualnej, opracowanej prognozy pogody współpracując z jednostkami Państwowej Służby Hydrometeorologicznej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazuje do MRCK morskie prognozy pogody, ostrzeżenia o groźnych zjawiskach meteorologicznych i hydrologicznych bezpośrednio po ich opracowaniu, przy pomocy łączy teleksowych lub telefaksowych.

            Jedną z najistotniejszych cech systemu GMDSS jest jego globalny zasięg. System wykorzystuje do tego celu satelitarne środki łączności. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa współpracuje z naziemną stacją łączności systemu INMARSAT znajdującą się w Psarach koło Kielc. Stacja Psary znajduje się w komunikacyjnym zasięgu satelitów pracujących w rejonach oceanów: Indyjskiego (IOR) i wschodniego rejonu Oceanu Atlantyckiego
(AOR-E). Oferuje usługi łączności satelitarnej w systemach INMARSAT B, C, M i Mini-M(6). Naziemna stacja łączności satelitarnej Psary połączona jest z Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym za pomocą bezpośredniego, przewodowego łącza telefonicznego.

                       Służba SAR współpracuje również z Lokalną Stacją Odbiorczą (LUT) systemu COSPAS-SARSAT znajdującą się w Moskwie(7), oraz szwedzką, brzegową stacją nadawczą systemu NAVTEX(8). 

 

--------------------
(1) Zob. Ustawa o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1156), Rozdział 5, Art. 42

(2) Wykorzystując sieć rozlokowanych wzdłuż całego wybrzeża Punktów Obserwacji Wzrokowo-Technicznej i Łączności (POWTiŁ)

(3) Współpracujące z Służbą SAR śmigłowce MW W3RM „Anakonda” i Mi-14 PS  

(4) Zob. Plan SAR, MSPiR, ss. 53-58

(5) Tamże, str. 60

(7) http://www.sar.gov.pl

(8) Współpraca poprzez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

 

Powrót do poczatku strony