Powrót do strony głównejPolska strefa odpowiedzialności SARMorska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Radiowy Ośrodek Odbiorczy „Witowo Radio”Współpraca krajowa w ramach akcji SARStatystyka działań prowadzonych przez Służbę SARWykorzystana bibliografia
     
 

Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne

                Zadaniem Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego jest utrzymywanie ciągłej gotowości do przyjmowania i analizowania zawiadomień o zagrożeniu życia na morzu, planowanie, prowadzenie i koordynowanie akcji poszukiwawczych i ratowniczych, w tym również koordynowanie współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi i systemami ratowniczymi na terenie kraju, oraz współdziałanie z odpowiednimi służbami ratowniczymi innych państw.

                MRCK uprawnione jest do zwracania się do zagranicznych ratowniczych ośrodków koordynacyjnych o udzielenie niezbędnej pomocy włączając w nią statki, helikoptery, samoloty oraz personel wraz z wyposażeniem, podejmowania niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami celnymi, ochrony granic i innymi władzami w celu wprowadzenia na terytorium kraju lub w przestrzeń powietrzną sił i środków SAR innych państw, oraz zapewnienia zagranicznym ratowniczym ośrodkom koordynacyjnym na ich żądanie niezbędnej pomocy włączając w to siły, środki i personel(1).
 
            Aby wypełniać swoje zadania MRCK musi być wyposażone w środki łączności systemu GMDSS umożliwiające przyjmowanie wezwań
w niebezpieczeństwie oraz zapewniające łączność z jednostkami ratowniczymi zarówno własnymi jak i współdziałającymi, ratowniczymi ośrodkami koordynacyjnymi innych systemów i innych państw. MRCK powinno być również wyposażone w odpowiednie oprogramowanie komputerowe wspomagające procesy planowania i koordynacji akcji poszukiwawczych i ratowniczych.

 

Wyposażenie i infrastruktura systemu teleinformatycznego

                Na system teleinformatyczny MRCK składają się następujące podsystemy:

  • System łączności radiowej;
  • Lokalna sieć komputerowa LAN;
  • System wizualizacji wielkoformatowej;
  • System łączności telefonicznej;
  • System interkomowy i kontroli dostępu;
  • System zasilania awaryjnego.
                System wizualizacji wielkoformatowej zbudowano na bazie czterech pięćdziesięciocalowych monitorów plazmowych sterowanych za pomocą komputerowych urządzeń sterowania wyświetlanymi obrazami. Monitory tworzą macierz 2x2, a na ich ekranach mogą być wyświetlane cztery niezależne zobrazowania z różnych źródeł, lub obraz z wydzielonego komputera obejmujący wszystkie ekrany(2). Zastosowane rozwiązanie jest bardzo użyteczne podczas wypracowywania planu akcji SAR i akcji zwalczania zanieczyszczeń morza. System wizualizacji wielkoformatowej MRCK przedstawiony został na rysunku 3.7.  
          

a) obraz rozdzielony na 4 monitory

b) obrazy z 4 niezależnych źródeł

Rys. nr 3.7. - System wizualizacji wielkoformatowej
Źródło: a) Prezentacja MRCK; b) zdjęcie własne

           

            Nowoczesny, oparty na skomputeryzowanej centrali telefoniczny system DGT Milenium, zapewnia niezawodne, stałe łącze przewodowe MRCK
z międzynarodowymi i narodowymi systemami telefonicznymi i faksowymi. W skład systemu wchodzą aparaty telefoniczne z nagłownymi zestawami słuchawkowo – mikrofonowymi, podłączone i w pełni zintegrowane z dotykowymi ekranami ciekłokrystalicznymi zamontowanymi w konsoli inspektorów operacyjnych. System podłączony jest do rejestratora rozmów telefonicznych i radiowych umożliwiającego nagrywanie, przechowywanie i odtwarzanie prowadzonej korespondencji(3).

            Do konsoli operacyjnej MRCK w ramach systemu telefonicznego podłączone są także bezpośrednie linie łączące Służbę SAR z poszczególnymi osobami funkcyjnymi współpracujących służb (np. Oficer Dyżurny Operacyjny Ratownictwa Marynarki Wojennej, Oficer Dyżurny Operacyjny Morskiego Oddziału Straży Granicznej), niezależne łącza ISDN umożliwiające niezawodną łączność z współpracującymi Centrami Koordynacyjnymi państw nadbałtyckich, oraz aparaty telefonii komórkowej(4).

            System interkomowy zapewnia dwustronną łączność pomiędzy inspektorami operacyjnymi i sztabem akcji, oraz możliwość wezwania personelu
z innych pomieszczeń Pionu Operacyjnego Służby SAR. System kontroli dostępu, wyposażony w kamery, monitor, oraz domofon pozwala na kontrolę dostępu do budynku Służby SAR i do Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego(5).

            Centrum informatyczne Służby SAR odpowiedzialne jest za administrowanie i obsługę specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na komputerach MSPiR. Dysponując specjalistyczną, nowoczesną serwerownią (rys. 3.8.) Centrum informatyczne Służby SAR  wyposażono w następujące oprogramowanie:

 • PHICS - ogólnopolski system elektronicznej wymiany dokumentów związanych z realizacją funkcji nadzorczych i kontrolnych nad transportem morskim, wykonywanych przez polską administrację morską(6);
 •            
 • BURSAR – aplikacja programowa pozwalająca na obliczenia punktu odniesienia i prawdopodobnego obszaru poszukiwań oraz wybranie optymalnego wzoru poszukiwań;
 •            
 • SARCAS – specjalizowane oprogramowanie wspierania i koordynacji akcji SAR i akcji zwalczania zanieczyszczeń morza;
 •            
 • CAROCS – aplikacja pozwalająca wyliczenia prawdopodobnego obszaru rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń;
 •            
 • SEA TRACK WEB – aplikacja umożliwiająca symulację rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń na morzu;
 •            
 • OCEANVIEV- zestaw map cyfrowych świata z aplikacjami zobrazowania pogody z funkcjami nawigacji i planowania(7).


Rys. nr 3.8. - Pomieszczenie serwerów MRCK
Źródło: Prezentacja MRCK

            Morskie Ratownicze Centrum Koordynacyjne wyposażone jest w system zasilania awaryjnego, na który składa się przemysłowy moduł nieprzerywalnego źródła napięcia UPS o mocy 20 kVA i agregat awaryjny o mocy 100 kVA pracujący w systemie automatycznym. Załączenie generatora następuje w ciągu 10 sekund od momentu zaniku napięcia(8).

            Wyposażenie MRCK w najnowocześniejsze systemy informatyczne i środki łączności pozwoliło wypełnić standardy określane postanowieniami konwencji międzynarodowych zarówno w dziedzinie poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu, jak i zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego. W celu prawidłowego zabezpieczenia odbioru, monitorowania i inicjowania akcji ratowniczych konieczne było podłączenie do centrali operacyjnej MRCK nadawczo – odbiorczych zestawów łączności radiowej. Wygląd zmodernizowanej konsoli operacyjnej przedstawiono na rysunku 3.9.            


            Rys. nr 3.9. - Konsola operacyjna z modułami łączności radiowej
            Źródło: Prezentacja MRCK

           

            Na system łączności radiowej składają się następujące elementy:

 • System fonicznej łączności operacyjnej Służby SAR COMPRO, działający na międzynarodowych kanałach radiotelefonicznych VHF. Kanał 11 wykorzystywany jest do łączności operacyjnej, kanał 16, jako kanał bezpieczeństwa. System wykorzystuje także kanał ciągłego nasłuchu cyfrowego selektywnego wywołania DSC. COMPRO zapewnia możliwość śledzenia własnych jednostek na tle wybranej mapy podkładowej;
 • Zdublowany terminal końcowy GMDSS składający się z dwóch komputerów, dwóch monitorów i dwóch drukarek igłowych oraz panelu alarmowego. Terminal zapewnia automatyczne odbieranie wywołań DSC Strefy A1 i A2 jednocześnie ze stacją Witowo Radio;
 • Odbiornik ostrzeżeń nawigacyjnych i meteorologicznych systemu NAVTEX;
 • Lokalne radiostacje VHF, umożliwiające łączność radiową z jednostkami i instytucjami na obszarze Zatoki Gdańskiej;
 • Przenośne radiostacje VHF;
 • Terminal bezpośredniej, radioteleksowej łączności ze stacją Witowo Radio.
                Podobnie jak system telefoniczny, także urządzenia łączności radiowej podłączone są do rejestratora rozmów fonicznych. Ma to istotny wpływ
w momencie analizowania akcji ratowniczej po jej zakończeniu.            

 

--------------------
(1) Zob. Maziarz J. : Modernizacja Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni, pkt. 2

(2) Tamże, pkt 3.1.2

(3) Tamże, pkt 3.1.4

(4) Zob. Maziarz J.: Wyposażenie MRCK

(5) Zob. Maziarz J.: Modernizacja Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni, pkt. 3.1.5

(6) http://www.portalmorski.pl

(7) Zob. Maziarz J.: Modernizacja Morskiego Ratowniczego Centrum Koordynacyjnego w Gdyni, pkt. 3.1.8

(8) Tamże, pkt 3.1.7;

 

Powrót do poczatku strony